12'x16' Dutch Barn

12'x16' Dutch Barn Shed

Buckskin Siding, White Trim, Weatherwood Shingles, Red Shutters